po út st čt so ne

Badatelský řád MIKS – Městského muzea v Krnově

V zájmu zabezpečení ochrany sbírek ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů při jejich využívání ke studijním účelům platí s účinností od 1. 10. 2011 pro všechny badatele následující badatelský řád.

 1. Sbírkové předměty, které jsou ve správě muzea, mohou badatelé využívat ke svému studiu a k badatelským účelům, a to pouze v souladu se zákonem a při dodržení podmínek stanovených tímto řádem.
 2. Ke studijním a badatelským účelům se zapůjčují pouze evidované sbírkové předměty, jejichž stav dovoluje badatelské využití.
 3. Studovat sbírkové předměty lze pouze na základě souhlasu správce sbírky, případně vedoucí muzea, a to pouze za přítomnosti správce sbírky nebo pověřeného pracovníka muzea. Badatel musí vždy v dostatečném časovém předstihu dojednat se správcem sbírky předmět a termín studia.
 4. Studium muzejních předmětů a muzejních archiválií je dovoleno prezenčně v badatelně muzea nebo v prostoru k tomu stanovenému. Do jiných prostorů muzea nemají badatelé přístup.
 5. Badatel prokáže svou totožnost občanským průkazem, popř. průkazem jemu na roveň postaveným, cizinec pak platným cestovním dokladem, a zapíše se do návštěvní knihy.
 6. Badatel vyplní badatelský list. Badatelský list vyplňuje také při každé změně účelu studia, popř. tématu studia.
 7. Při studiu se badatel vždy řídí pokyny pracovníka muzea, který je pověřen dozorem v badatelně. Pověřený pracovník je povinen zkontrolovat počet a stav zapůjčených předmětů badateli i při jejich vrácení a zjištěné nedostatky ihned hlásit.
 8. Nezahájí-li badatel studium požadovaných muzejních předmětů nebo archiválií nebo přeruší-li studium na dobu delší 30 dnů, muzeum mu nadále muzejní předměty a archiválie v badatelně neponechá.
 9. Při studiu zachází badatel s muzejními předměty a archiváliemi tak, aby nedošlo k jejich poškození. Nesmí zasahovat do systému uspořádání materiálu, písemné dokumenty nesmí používat jako podložky, podtrhávat v nich, škrtat nebo do nich cokoliv vpisovat. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými předpisy.
 10. Použít digitální fotografické a filmové přístroje, případně počítač či jiné zařízení usnadňující studium může badatel s povolením pracovníka pověřeného dozorem v badatelně. V některých případech (dle studovaného materiálu, především s ohledem k jeho stavu) lze za úplatu využít kopírku.
 11. Badatel smí používat informace získané studiem muzejních předmětů nebo archiválií jen k účelu uvedenému v badatelském listě. Ve svých vědeckých nebo jiných pracích je povinen uvést název muzea, název muzejní sbírky, kterou studoval, a přírůstkové a inventární číslo studovaných předmětů nebo archiválií.
 12. Badatel je povinen oznámit muzeu, z jehož sbírek čerpal, bibliografické údaje o své práci. V případě jejího publikování je povinen zaslat tomuto muzeu jeden její výtisk.
 13. K zapůjčení předmětů pro studijní a badatelské účely mimo budovy muzea je nutné vystavit písemnou smlouvu o dočasném užívání sbírkových předmětů a řídit se příslušnými ustanoveními.
 14. Požaduje-li badatel ke studiu předměty, které vyžadují zvláštní ochranu, nebo předměty, jež nejsou ke studiu způsobilé nebo u nichž hrozí mimořádné nebezpečí poškození, rozhodne o zapůjčení vedoucí muzea. Muzeum má právo zapůjčení těchto předmětů odmítnout nebo stanovit zvláštní podmínky pro jejich studium.
 15. V souvislosti se studovaným tématem může badatel po domluvě s pracovníkem muzea pověřeným dozorem v badatelně využít také knihy, časopisy a noviny z příruční knihovny.

Závěrečná ustanovení:

 1. Studiem muzejních předmětů a archiválií nesmí být ohroženy státní či společenské zájmy nebo právem chráněné zájmy dosud žijících osob.
 2. Poskytnutí sbírkových předmětů získaných vlastní činností muzea ke studiu je po dobu tří let podmíněno souhlasem organizace. V této době má pracovník, který sbírkové předměty získal, prioritní právo na jejich studium.
 3. Poruší-li badatel některé ze základních povinností uložených badatelským řádem, může mu být další studium muzejních předmětů odepřeno, příp. již udělený souhlas odvolán.
 4. Výjimku z Badatelského řádu MIKS – Městského muzea v Krnově je možné učinit pouze se souhlasem vedoucí MIKS – Městského muzea v Krnově.

 

Badatelský řád nabývá platnosti dnem vydání.

Krnov 1. října 2011

Mgr. Ivana Zajícová

Vedoucí MIKS – Městského muzea v Krnově