Název projektu:           Hravé příhraničí / Zabawne pogranicze

Číslo projektu:             CZ.3.22/3.2.00/13.03915

Operační program:       přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013

Termín realizace:          2. 7. 2013 – 30. 6. 2015

Výše finanční podpory:     119 998,36 EUR

Vedoucí partner:        Městské informační a kulturní středisko Krnov
Partner projektu:       Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

 

Projekt byl realizován na základě spolupráce mezi kulturními středisky z Krnova a Prudniku, která byla navázána v roce 2008. Jeho hlavním cílem bylo prohloubení této spolupráce, rozvoj společenského života, kultury a volnočasových aktivit prostřednictvím výstav, koncertů, poznávacích výletů a osvětových programů.

Klíčové  aktivity projektu:

1) Kurzy arteterapie s ekologickou tématikou:
   Vybavení dílny a realizace následujících aktivit: kurzy arteterapie s ekologickou tématikou (enkaustika, malování hedvábí, výroba svíček, malování foukacími fixy a oblázků, decoupage, malování na sklo, výroba magnetů na ledničku, keramika)
   Celodenní seminář pro české a polské děti, na téma: odpady, včely a zpracování přírodních materiálů. Kombinace přednášek s rukodělnou činností.
2) Hudební mozaika pohraničí:
a) Pořízení vybavení pro zajištění realizace koncertů
b) Č/P koncerty na zahradě Flemmichovy vily – jazz, dechová hudba, country
c) dvoudenní Festival krnovsko-prudnické kultury na náměstí v Krnově - prezentace č/p hudební scény.

V rámci udržitelnosti nadále probíhají arteterapické kurzy, při kterých je využíváno vybavení obou partnerů a jsou i nadále pořádány kulturní a společenské akce na obou stranách hranice.                                       

 

 

Zájemci o kurzy ve školním roce 2016/2017 se mohou hlásit u paní Evy Čechové,

tel : 775 593 353.

Těšíme se na Vás!

 

 Publikováno dne 19. srpna 2016

 

 

 

 

 

 

Projekt ŠIKOVNÉ RUCE

 

 Název projektu:           ŠIKOVNÉ RUCE / ZRECNE RECE


Číslo projektu:             CZ.11.4.1200/0.0/0.0/16_009/000020/

Operační program:       Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2014-2020 Česká republika - Polská republika Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd

Termín realizace:          1. 9. 2016 – 30. 9. 2017

Výše finanční podpory:     35 960,35 EUR

Vedoucí partner:        Městské informační a kulturní středisko Krnov
Partner projektu:       Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

 

 

Projekt byl realizován na základě spolupráce mezi kulturními středisky z Krnova a Prudniku, která byla navázána v roce 2008. Jeho hlavním cílem bylo prohloubení této spolupráce, rozvoj společenského života, kultury a volnočasových aktivit prostřednictvím arteterapeutických kurzů určených široké veřejnosti z česko-polského pohraničí.

Klíčové aktivity projektu:  keramika, enkaustika, malování na hedvábí, FIMO, leptání skla, linoryt, výroba šperků, vernisáž

 

 

 

Projekt Šikovné ruce je spolufinancován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2014 - 2020 Česká republika-Polsko - Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Termín realizace je 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017.

Důležité odkazy:

www.europraded.cz

www.cz-pl.eu

"Evropský fond pro regionální rozvoj"

 

 

 

 

 

 

Uložit

 

 

Reg. č. CZ 11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001765, Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020, v rámci fondu Euroregionu Praděd

 

Termín realizace projektu:        1. 2. 2019 – 31. 1. 2020
Výše finanční podpory:            32.109,61 EUR

Vedoucí partner:      Městské informační a kulturní středisko Krnov
Partner projektu:      Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

Projektoví pracovníci kulturních středisek v Krnově a Prudniku připravili pro obyvatele příhraničí atraktivní projekt zaměřený na aktivní trávení volného času. Různorodé aktivity zahrnující výlety či sportovní turnaje cílí na širokou veřejnost a přináší možnost seznámit se s netradičními sporty či objevovat turistické atraktivity oblasti.

 

Plánované aktivity:

Otevřený turnaj v Petanque - v Krnově i v Prudniku, otevřený turnaj v Discgolfu - v Krnově i Prudniku, výšlap na Praděd, výlet na kajacích, výlet na raftech, výlet do Zloteho Stoku

 

Po kliknutí na obrázek můžete mezi fotkami procházet pomocí šipek po stranách

 

 

Název projektu:           Umění nás spojuje / Sztuka nas łączy

Číslo projektu:             CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000868

Operační program:       přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2014-2020 Česká republika-Polsko

Termín realizace:          1. 10. 2017 – 30. 9. 2018

Výše finanční podpory:     35. 819,29 EUR

Vedoucí partner:        Městské informační a kulturní středisko Krnov
Partner projektu:       Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

Během 12 měsíců budou v česko-polském pohraničí realizovány výstavy umělců se zaměřením na různé techniky. Projekt, ve kterém budou vystavovat společně výtvarníci z České a Polské republiky je zaměřen na propojování jak amatérských, tak profesionálních umělců z obou stran hranice. V České republice budou realizovány 4 výstavy, a to v Krnově ve Flemmichově vile na adrese Hlubčická 152/20. Tematicky budou výstavy zaměřeny na grafiku, malbu, plastiku nebo užité umění. Stejně tak proběhnou ve spolupráci prezentace umělců ve výstavních prostorách organizace POK v Prudniku. Zde bude navíc realizován v roce 2018 týdenní fotografický plenér profesionálních a amatérských umělců při kterém dojde k předávání zkušeností a k navázání nových přeshraničních vztahů. Celý fotografický plenér zakončí výstava jak na české, tak na polské straně.

Hlavním cílem projektu je nastavení dlouhodobé spolupráce mezi institucemi MIKS Krnov a POK Prudnik, a to formou společné realizace jak při výběru umělců, tak i například technickou vzájemnou pomocí (instalace výstav, převozy apod.). Dalším cílem projektu je propojení veřejnosti z česko-polského pohraničí a to formou kulturního zážitku - návštěvy výstav. Pro snadnější naplnění tohoto cíle je zajištěna na některé z výstav autobusová doprava jak z České republiky do Polska, tak naopak z Polska do České republiky.

Několik fotografií z realizace projektu: další fotografie se zobrazí po kliknutí na snímek


 

 

 

 

Název projektu: Náš svět hudby/ Nasz świat muzyki

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001083

Operační program: Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Termín realizace: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020

Výše finanční podpory: 144 348,01 EUR

Vedoucí partner: Městské informační a kulturní středisko Krnov
Partner projektu: Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

Projekt „Náš svět hudby“ svým charakterem výrazně přispěl k budování přeshraničního rozvoje v oblasti Euroregionu Praděd. V rámci dvouletého období bylo zrealizováno na 50 volnočasových a společenských česko-polských akcí zaměřených na společné trávení volného času v oblasti kultury.

V rámci projektu byly zrealizovány jak velké hudební festivalové akce, ale také akce pro rodiny s dětmi nebo malé komorní hudební koncerty v centru Krnova a Prudniku.

Klíčové aktivity projektu: 

ČESKO-POLSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

Během dvou let byly v rámci projektu zrealizovány ve spolupráci obou středisek celkem 4 hudební festivaly (2 na české straně a 2 na polské straně). Tyto hudební festivaly propojili kulturní život v pohraničí. Svým charakterem se jednalo o mezinárodní hudební akce s nabídkou nejen amatérské hudební česko-polské scény, ale také s nabídkou hudebních ikon, které působí spoustu let v České republice a Polsku. Těchto velkých hudebních festivalů se zúčastnilo na tisíce českých a polských návštěvníků, vystupujícími byly například kapely Divokej Bill, Acoustica Prudnik, Kolory z Polska, Paulina Lulek nebo Marek Ztracený. Při realizaci prvních festivalů docházelo k nastavování spolupráce u obou organizací, docházelo k řešení nenadálých situací vzniklých částečně nezkušeností obou partnerů z realizace velkých hudebních akcí. Samotné koncerty pořádané v rámci festivalu a této klíčové aktivity byly veřejností velmi pozitivně vnímány. Veřejnost neměla problém přijít na polský koncert do Krnova a naopak polský návštěvník si přišel poslechnout český koncert konaný v Prudniku. Díky možnosti realizovat tento festival ve dvou letech došlo tak v prvním roce k pilotnímu nastavení a ověření spolupráce mezi organizacemi MIKS Krnov a POK z Prudniku a ve druhém roce oba partneři vycházeli ze zkušenosti z předchozího ročníku a vytvořili pevný a trvalý spolupracující vztah.  

Kulturní akce a hudební koncerty pro veřejnost

Tato klíčová aktivita byla zaměřena na realizaci 24 hudebních koncertů pro širokou česko-polskou veřejnost. Jednalo se realizaci malých akcí, ale s velkým dopadem. Společnou realizací malých hudebních koncertů došlo k výraznému obohacení a propagaci aktivit česko-polského pohraničí, k odbourání pomyslných bariér u veřejnosti a ke zvýšení zájmu u společnosti o akce pořádané na druhé straně hranice. Obyvatelé Prudniku a Krnova se díky této klíčové aktivity naučili vyhledávat příležitosti pro trávení volného času nejen ve svém regionu nebo na svém území, ale také na druhé straně hranice, v zemi, se kterou sami sousedí.

Partneři MIKS Krnov a POK z Prudniku společně vytvořili například tyto akce: Novoroční koncerty, Integrační koncert v Krnově, letní tematické koncerty, tematické taneční večery apod. Klíčová aktivita nesoucí název „Kulturní akce a hudební koncerty pro veřejnost“ je vyhodnocena jako jeden z nejúčinnějších nástrojů pro přeshraniční rozvoj. Díky četnosti pořádaných akcí (až 3 akce za měsíc), docházelo k intenzivnímu prohlubování nejen spolupracujících vazeb, ale také povědomí a propagace česko-polského území, častokrát vnímaného jako periferii obou států.

Akce pro děti

V této klíčové aktivitě bylo naplánováno realizovat desítky akcí pro rodiny s dětmi. Konkrétně bylo zrealizováno 21 akcí určených pro tuto cílovou skupinu. Cílem oslovení rodin s dětmi bylo ukázat mladé generaci atraktivitu a potenciál života v pohraničí. Zároveň tyto akce ukázaly na určitou podobnost života na obou stranách hranice. Akce, kterými například byly Jarmark v Krnově, dětský den v Prudniku, Mikulášské dopoledne v Prudniku, velmi oblíbený Masopust nebo různé rytmické lekce, ukázaly, že u mladých lidí nejsou výrazně zakořeněny pomyslné přeshraniční bloky a jsou schopni ve velmi krátké době odbourat také jazykovou bariéru, která je dlouhodobě v rozvoji pohraničí řešena.  

Projekt neskončil – společně realizujeme dál:

Masopust v Krnově: 20. 2. 2020

 

Krnovské hudební slavnosti 2020

Žesťový kvintet Krnov + Žesťový kvintet Kraków: 1. 9. 2020

 

Luca Gualco v Prudniku: 23. 9. 2020 klavírní koncert

 

Andělská zastavení v Krnově a v Prudniku zima 2020

 

Výlety: do Krnova a Prudniku

 

Turnaj v pétanque: Prudnik 2021

 

Burčákobraní 2021